Het project Vruchtbare Kringloop krijgt een tweejarig vervolg in de provincie Groningen. Niet vreemd, want kringlooplandbouw is de toekomst. Dankzij een POP-subsidie, krijgen – na een pilotjaar in 2017 – 100 melkveehouders opnieuw de gelegenheid kennis en ervaring op te doen met kringlooplandbouw. Daarbij is veel aandacht voor water- en bodemkwaliteit en efficiënt gebruik van voer en mest. 

Landbouwminister Schouten ziet de omschakeling naar kringlooplandbouw als toekomstperspectief voor de landbouw in Nederland. Het project Vruchtbare Kringloop Noord Nederland is in lijn met de LNV-visie: verlaging van het verbruik van grondstoffen en een zorgvuldig beheer van bodem, water en natuur.

Transitie naar kringlooplandbouw
Wilt u over schakelen op kringlooplandbouw? En wilt u aan de slag met thema’s als bodemvruchtbaarheid, bemesting en ruwvoerwinning? Dat kan in het project Vruchtbare Kringloop Noord Nederland.

Word ‘planet proof’
Een belangrijk onderwerp binnen de melkveehouderij is de Carbon Footprint, ofwel de klimaatimpact die de sector achterlaat. Zuivelverwerkers en hun afnemers spelen in toenemende mate een sturende rol bij het terugdringen van broeikasgassen. In VKNN maakt u kennis met wat de Carbon Footprint is en waarom dit onderwerp steeds belangrijker wordt.

Programma
In het programma staat een efficiëntere mineralenbenutting en optimaler gebruik van de bodem centraal. Dat is niet alleen goed voor de bodem- en waterkwaliteit en biodiversiteit, maar ook voor de resultaten van het melkveebedrijf. Denk aan betere of slimmere bemestingstechnieken, het op waarde brengen van het eigen voer en het effectief inzetten van de Kringloopwijzer. Deelnemers krijgen vier studiebijeenkomsten aangeboden waarin u een bedrijfsverbeterplan opstelt en ervaringen met collega’s uitwisselt. Ook zijn er demonstraties en themabijeenkomsten in het programma opgenomen.

Aanmelden
Wilt u mee doen? Dat kan! U kunt zich hier nu voor aanmelden via de website.

Uw eigen bijdrage is €250 (excl btw) per jaar. Heeft u een vraag? Stel deze gerust door een e-mail te sturen naar noordnederland@vruchtbarekringloop.nl.