Gezamenlijke ambitie

Hoe kunnen melkveehouders bijdragen aan het duurzamer en toekomstgerichter maken van de grondgebonden melkveehouderij? Het doel van Vruchtbare Kringloop Noord Nederland (VKNN) is dat melkveehouders de uitkomsten van de KringloopWijzer weten te gebruiken om te innoveren in hun bedrijfsvoering en hun positie te versterken. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de gezamenlijke ambities en doelen van de Versnellingsagenda: ‘Noord Nederland moet de top worden in grondgebonden melkveehouderij die zich in harmonie met haar leefomgeving ontwikkelt.’ De versnellingsagenda heeft de vermindering van ammoniakemissies hoog op de agenda staan.

Milieu- en wateropgaven

Vruchtbare Kringloop Noord Nederland focust zich primair op het realiseren van de milieu- en wateropgaven in de melkveehouderij. Nog concreter: de essentie van Vruchtbare Kringloop is het verlagen van ammoniakemissie en fosfaatoverschot naar het milieu, grond- en oppervlaktewater. Het project stimuleert en ondersteunt veehouders bij het verbeteren van de bedrijfsvoering en het sluiten van kringlopen door de KringloopWijzer als management instrument te gaan gebruiken.