We bieden u een uniek en interessant programma voor de thema’s bedrijf, bodem, lucht en water. Als u mee doet, krijgt u vier studiegroepbijeenkomsten aangeboden. U maakt dan kennis met de KringloopWijzer en hoe u daarmee voordeel haalt op het eigen bedrijf. U vergelijkt uw resultaten met die van collega’s en stelt een bedrijfsverbeterplan op met eigen doelen en maatregelen. Maar u leert ook meer over de benutting van mineralen en het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. Hierdoor wordt de landbouwproductie efficiënter en het watersysteem en het milieu verbeterd. De studiegroepen worden zoveel mogelijk naar grondsoort en op postcode ingedeeld, waardoor de reisafstand zo kort mogelijk is voor de deelnemers.

Jaarprogramma seizoen 2019

Studiegroepbijeenkomst KringloopWijzer

Voor melkveehouders wordt de KringloopWijzer ingezet als hulpmiddel om de mineralenstroom op het individuele bedrijf in beeld te brengen. Waar liggen de sterke en zwakke punten op uw bedrijf als het gaat om mineralenbenutting? Welke maatregelen dragen bij aan een efficiënt mineralengebruik zodat u gewasopbrengsten hoger zijn of minder mineralen verliest? Tijdens deze studiegroepbijeenkomst worden de individuele KringloopWijzers besproken en vergeleken met anderen. Per bedrijf is een plan van aanpak opgesteld. U ervaart en deelt met de deelnemers in uw studiegroep welke maatregelen de nutriënten benutting op korte en lange termijn hebben verbeterd.

Studiegroepbijeenkomst Carbon Footprint

Een belangrijk onderwerp binnen de melkveehouderij is de Carbon Footprint, ofwel de klimaatimpact die de sector achterlaat. Zuivelverwerkers en hun afnemers spelen in toenemende mate een sturende rol bij het terugdringen van broeikasgassen. In deze studiegroepbijeenkomst maakt u kennis met wat de Carbon Footprint is en waarom dit onderwerp steeds belangrijker wordt. Via de klimaattool in de KringloopWijzer vergelijkt u hoe u scoort ten opzichte van uw studiegroep op de milieu-indicatoren (stikstof, ammoniak, broeikasgassen, percentage blijvend grasland, percentage eiwit van eigen land). Door u op deze indicatoren te richten, werkt u aan een betere bodem-, lucht- en waterkwaliteit.

Studiegroepbijeenkomst Ruw eiwit van eigen land

De mate waarin een melkveehouder in staat is om zelfvoorzienend te zijn voor eiwit als voer voor de koeien, is de indicator voor grondgebondenheid. Hoe wordt een bedrijf meer zelfvoorzienend in eiwit? Wat zijn effectieve maatregelen om voldoende ruwvoer van eigen land te halen en welk past u het best? Waarom zijn verschillen tussen bedrijven met dezelfde intensiteit groot? Hoe benut u eiwit van eigen land optimaal, zodat u kunt besparen op krachtvoer? Hoe u van geoogst eiwit melk kunt maken, komt komend studiejaar aan de orde, evenals onderwerpen als oogsten, voeding, bodem en inkuiltechnieken.

Keuzebijeenkomst

Met uw studiegroep kunt u kiezen uit een aantal onderwerpen dat u aanspreekt. Op welk onderwerp wilt u dieper ingaan? U kunt kiezen uit thema’s als mestverdeling, structuurverbetering, bodemanalyses, mesttoediening, organische stof in de bodem, bodemverdichting, duurzaam vee, organische stof in de bodem, bodemverdichting, bodemleven.

Regiobijeenkomst

Ieder jaar sluiten we af met een regionale bijeenkomst waarin we terugkijken op de resultaten van het afgelopen jaar, verdieping bieden op interessante thema’s en vooruitkijken naar het komende jaar.

 

Kennisgroep Melk & Klimaat

Naast het reguliere VKNN-programma is in samenwerking met FrieslandCampina een (boeren)kennisgroep ‘Melk & Klimaat’ opgestart. De melkveehouders in deze kennisgroep richten zich op het sluiten van kringlopen en het (verder) beperken van broeikasgasemissie. De groep bestaat uit 10-12 ondernemers uit het Friese Veenweidegebied en een adviseur. Voor deze bedrijven wordt de uitgangssituatie vastgesteld en worden bedrijfsspecifieke verbeterplannen opgesteld. Deze kennisgroep komt vier keer bij elkaar.