Wilt u meer weten over kringlooplandbouw, de carbon footprint en hoe u meer zelfvoorzienend wordt in eiwit? Wilt u kosten besparen op uw bedrijf, maar ook bijdragen aan een schoner milieu?

Vruchtbare Kringloop Noord biedt u een uniek en interessant programma over een efficiënte mineralenbenutting op uw bedrijf en een optimaler gebruik van de bodem. Als u mee doet, krijgt u vier studiegroepbijeenkomsten aangeboden. U gaat actief aan de slag met de bedrijfseigencijfers uit de KringloopWijzer en hoe u daarmee voordeel haalt op het eigen bedrijf. U vergelijkt uw resultaten met die van collega’s en stelt een bedrijfsverbeterplan op met eigen doelen en maatregelen. Maar u leert ook meer over de benutting van mineralen en het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. We besteden volop aandacht aan ‘hoe word of blijf ik Planet Proof?’ U krijgt praktische handvatten op het gebied van bemesting, voeding en teelt. Uiteraard in relatie tot CO2, ammoniak en stikstofplafond.

Als deelnemer aan Vruchtbare Kringloop maakt u de landbouwproductie efficiënter en verbetert u de biodiversiteit, het watersysteem en het milieu. De studiegroepen worden zoveel mogelijk naar grondsoort en op postcode ingedeeld, waardoor de reisafstand zo kort mogelijk is voor de deelnemers.

Jaarprogramma seizoen 2020

Studiegroepbijeenkomst Verdieping KringloopWijzer

Voor melkveehouders wordt de KringloopWijzer ingezet als hulpmiddel om de mineralenstroom op het individuele bedrijf in beeld te brengen. Waar liggen de sterke en zwakke punten op uw bedrijf als het gaat om mineralenbenutting? Welke maatregelen dragen bij aan een efficiënt mineralengebruik zodat u gewasopbrengsten hoger zijn of minder mineralen verliest? Tijdens deze studiegroepbijeenkomst worden de individuele KringloopWijzers besproken en vergeleken met anderen. Per bedrijf wordt een plan van aanpak opgesteld. U ervaart en deelt met de deelnemers in uw studiegroep welke maatregelen de nutriënten benutting op korte en lange termijn hebben verbeterd.

Studiegroepbijeenkomst Carbon Footprint

Een belangrijk onderwerp binnen de melkveehouderij is de Carbon Footprint, ofwel de klimaatimpact die de sector achterlaat. Zuivelverwerkers en hun afnemers spelen in toenemende mate een sturende rol bij het terugdringen van broeikasgassen. In deze studiegroepbijeenkomst maakt u kennis met wat de Carbon Footprint is en waarom dit onderwerp steeds belangrijker wordt. Via de klimaattool in de KringloopWijzer vergelijkt u hoe u scoort ten opzichte van uw studiegroep op de milieu-indicatoren (stikstof, ammoniak, broeikasgassen, percentage blijvend grasland, percentage eiwit van eigen land). Door u op deze indicatoren te richten, werkt u aan een betere bodem-, lucht- en waterkwaliteit.

Studiegroepbijeenkomst Ruw eiwit van eigen land

De mate waarin een melkveehouder in staat is om zelfvoorzienend te zijn voor eiwit als voer voor de koeien, is de indicator voor grondgebondenheid. Hoe optimaliseert u de bedrijfseigen eiwitkringloop om zo een hoger aandeel ruw eiwit van eigen land te halen? Wat zijn effectieve maatregelen en welk past u het best? Waarom zijn verschillen in ruwvoeropbrengsten tussen bedrijven met dezelfde intensiteit groot? Hoe benut u eiwit van eigen land optimaal, zodat u kunt besparen op krachtvoer? Hoe u van geoogst eiwit melk kunt maken, komt komend studiejaar aan de orde, evenals onderwerpen als oogsten, voeding, bodem en inkuiltechnieken.
Onder begeleiding van een expert focust u zich op een van de 8 thema’s uit de eiwitkringloop:

I Bestaande gewassen: gras, maïs, …
Het verbeteren van de teelt van gangbare gewassen zoals; gras, grasklaver en snijmaïs. Binnen dit thema is er aandacht voor keuzes m.b.t. het teeltplan, rassen, bemesting, oogstmoment en benutting van de gewassen in de veestapel.

II Andere teelten: bonen, luzerne, soja, vlinderbloemigen
De inzet van andere teelten die een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de externe eiwit input op het melkveebedrijf. Welke mogelijkheden zijn er, waar moet u rekening mee houden bij het telen en wat zijn de voor- en nadelen? Hoe zit het met drogestof- en eiwitopbrengsten en wat zijn de kosten van de teelt van een dergelijk gewas?

III Eiwitbeweiding
Een belangrijke bron van eiwit is vers weidegras, maar hoe kunt u de beweiding optimaliseren zodat de koeien maximaal eiwit kunnen opnemen? Hoe kunt u als melkveehouder inschatten hoeveel eiwit er in het weidegras zit zodat de krachtvoergift op stal hierop afgestemd kan worden?

IV Eiwitoptimalisatie in rantsoenen
Bij het samenstellen van het rantsoen is eiwit een belangrijke pijler. Inzicht in de rantsoensamenstelling en daarbij de samenstelling van de verschillende onderdelen (ruwvoer en krachtvoer) spelen hierin een belangrijke rol. Waar moet u als melkveehouder op letten wanneer het rantsoen wordt samengesteld?

V Eiwitefficiënte veestapel (eiwitbenutting)
De koe heeft een unieke rol om plantaardig eiwit om te zetten in dierlijke eiwit. Hoe kunt u vanuit fokkerij sturen op een eiwitefficiëntere koe en welke keuze kunt u daarin maken als melkveehouder?

VI Passende en optimale (kunst-)bemesting
Het op een juiste manier inzetten van kunst- en organische mest heeft ook invloed op de aanwezigheid van eiwit in het gewas en de verdere kringloop. Het toedienen van de juiste bemesting gelet op samenstelling bodem (OS, N-Totaal) maar ook het bereiken van uw doelen worden verder toegelicht.

VII Meer eiwit met gezonde bodem
Een gezonde bodem geeft hogere opbrengsten op verschillende vlakken. Het beoordelen van de bodem zowel visueel als op basis van kengetallen staan hierbij centraal. Ook wordt hierbij aandacht besteed aan welke maatregelen genomen kunnen worden om de bodem te verbeteren.

VIII Akkerbouw inpassen in bouwplan
In gebieden met veel akkerbouw is het goed om ook de mogelijkheid te bekijken rondom het inpassen van akkerbouw in het bouwplan om het ‘eiwit van eigen land’ te optimaliseren. Onderwerpen zijn onder andere hoe dit mogelijk is, waar moet je rekening mee houden en hoe kan dit bijdragen aan Optimaliseren Eiwitkringlopen.

Studiegroepbijeenkomst Ammoniak

De laatste studiegroepbijeenkomst staat in het teken van het thema Ammoniak. Waar ontstaat ammoniak op het bedrijf en wat kan met voer- en managementmaatregelen gedaan worden om de ammoniakemissie op uw bedrijf te verlagen? Vanuit de bedrijfseigen KringloopWijzercijfers maakt u een AmmoniakCheck. Hierdoor krijgt u een beeld van uw eigen bedrijf en hoe anderen het doen. Dat geeft aangrijpingspunten om de eigen bedrijfsvoering tegen het licht te houden. Met rantsoen heeft u een belangrijke sleutel in  handen voor ammoniakreductie. Basis voor ammoniak is stikstof. Deze stikstof komt als ruw eiwit in het rantsoen de koe binnen. Verandert u de stikstof input van de koe dan zal ook de output, lees ammoniakemissie veranderen. Ook met diermanagementmaatregelen, technische maatregelen en bewuster mest aanwenden kunt u aan de slag met de ammoniakreductie op uw bedrijf.

Regiobijeenkomst

Ieder jaar sluiten we af met een regionale bijeenkomst waarin we terugkijken op de resultaten van het afgelopen jaar en verdieping bieden op interessante thema’s.

Meld je nu aan!