Programma

//Programma
Programma2018-02-16T09:21:59+00:00

We bieden u een uniek en interessant programma voor de thema’s bedrijf, bodem, lucht en water. Als u mee doet, krijgt u vier studiegroepbijeenkomsten aangeboden. U maakt dan kennis met de KringloopWijzer en hoe u daarmee voordeel haalt op het eigen bedrijf. U vergelijkt uw resultaten met die van collega’s en stelt een bedrijfsverbeterplan op met eigen doelen en maatregelen. Maar u leert ook meer over de benutting van mineralen en het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. Hierdoor wordt de landbouwproductie efficiënter en het watersysteem en het milieu verbeterd. De studiegroepen worden op postcode ingedeeld, waardoor de reisafstand zo kort mogelijk is voor de deelnemers.

Jaarprogramma eerste jaar

Studiegroepbijeenkomst KringloopWijzer

Bij de start van het project is gekozen om de bedrijfseigen gegevens van de deelnemers uit de KringloopWijzer centraal te stellen . De deelnemers zijn regionaal verdeeld en zoveel mogelijk naar grondsoort in studiegroepen ingedeeld. Bespreking van individuele KringloopWijzers en vergelijking met anderen. Per bedrijf wordt een plan van aanpak opgesteld en bijgehouden met maatregelen ter verbetering van de nutriënten benutting op korte en lange termijn.

Studiegroepbijeenkomst Bodem

De  bodem speelt een centrale rol  in de verbetering van de mineralenkringloop. Voor een van de deelnemers uit de studiegroep wordt een Bodem Conditie Score uitgevoerd (BCS). Dit meetinstrument is bedoeld om de melkveehouder beter en praktisch inzicht te geven in de kwaliteit van de bodem en hoe deze verder te verbeteren. De BCS wordt vervolgens (in combinatie met een veldbezoek) besproken met de studiegroep. Deelnemers krijgen handvaten voor toepassing in de eigen bedrijfsvoering.

Studiegroepbijeenkomst Economie

Economische resultaten, in relatie tot maatregelen om de resultaten van de KringloopWijzer te verbeteren, worden besproken. Als maatregelen goed zijn om de kringloop te sluiten, zijn ze dan ook goed voor de portemonnee?

Keuzebijeenkomst

Op welk onderwerp wilt u nog dieper ingaan? U kunt kiezen uit thema’s als mestverdeling, structuurverbetering, bodemanalyses, mesttoediening, organische stof in de bodem, bodemverdichting, bodemleven.

Regiobijeenkomst

Ieder jaar sluiten we af met een regionale bijeenkomst waarin we terugkijken op de resultaten van het afgelopen jaar, verdieping bieden op interessante thema’s en vooruitkijken naar het komende jaar.

Jaarprogramma tweede jaar

Studiegroepbijeenkomst Bemesting

Voor de agrarische sector betekent mineralenbenutting werken aan  de optimalisatie van bemesting, teelt en bodemvruchtbaarheid. Het goed op elkaar afstemmen van de schakels bodem, bemesting, gewas en in- en uitkuilmanagement geeft een hogere gewasopbrengst en verbetering van de rantsoen-efficiëntie.

Studiegroepbijeenkomst bedrijfsbodem- en waterplan

Voor een van de groepsdeelnemers wordt een bedrijfsbodem- en waterplan opgesteld. Hierbij worden de belangrijkste aandachtspunten op het gebied van bodem en water voor het bedrijf vastgesteld. Kansrijke maatregelen worden beschreven in het bedrijfsbodem en –waterplan. Het plan wordt vervolgens (in combinatie met een veldbezoek) besproken met de studiegroep. Deelnemers krijgen handvatten voor toepassing in de eigen bedrijfsvoering.

Studiegroepbijeenkomst KringloopWijzer

Bespreking van individuele KringloopWijzers en vergelijking met anderen. Per bedrijf is in het eerste studiejaar een plan van aanpak opgesteld en bijgehouden met maatregelen ter verbetering van de nutriënten benutting op korte en lange termijn. Wat is er van dit plan tot stand gekomen?

Studiegroepsbijeenkomst Ruwvoerbenutting

Goed kuilvoer is voor een melkveehouder van onschatbare waarde. Op de meeste melkveebedrijven is ingekuild gras het hoofdbestanddeel van het winterrantsoen. In deze bijeenkomst staat het benutten van eigen ruwvoer centraal en worden onderwerpen zoals bouwplan, ruwvoerwinning, weiden en ruwvoerkwaliteit behandeld.

Regiobijeenkomst

Ieder jaar sluiten we af met een regionale bijeenkomst waarin we terugkijken op de resultaten van het afgelopen jaar, verdieping bieden op interessante thema’s en vooruitkijken naar het komende jaar.

Kennisgroep Melk & Klimaat

Naast het reguliere VKNN-programma is in samenwerking met FrieslandCampina een (boeren)kennisgroep ‘Melk & Klimaat’ opgestart. De melkveehouders in deze kennisgroep richten zich op het sluiten van kringlopen en het (verder) beperken van broeikasgasemissie. De groep bestaat uit 10-12 ondernemers uit het Friese Veenweidegebied en een adviseur. Voor deze bedrijven wordt de uitgangssituatie vastgesteld en worden bedrijfsspecifieke verbeterplannen opgesteld. Deze kennisgroep komt vier keer bij elkaar.