logo-vknn-retina

Het project Vruchtbare Kringloop Noord Nederland (VKNN) is van start! Na Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Vruchtbare Kringloop Overijssel, kunnen nu ook de boeren uit de drie noordelijke provincies aan de slag met kringlooplandbouw voor het realiseren van milieu- en wateropgaven. VKNN biedt sinds 1 september jl. aan 300 melkveehouders uit de provincies Friesland, Groningen en Drenthe de gelegenheid om deel te nemen.

Melkveehouders en andere agrarische ondernemers uit Groningen, Friesland en Drenthe gaan de komende vier jaar projectmatig werken aan kringlooplandbouw, met als insteek de KringloopWijzer als management instrument. Daarna volgen verdiepende thema’s als bodemvruchtbaarheid, bemesting en ruwvoerwinning. Daarmee gaan ze gezamenlijk de landbouwproductie, het watersysteem en het milieu verbeteren.

Sluiten van kringlopen
Willem van Weperen is projectleider namens Projecten LTO Noord: “In het project Vruchtbare Kringloop Noord Nederland werken de deelnemende melkveehouders aan een betere benutting van mineralen op bedrijfsniveau, het reduceren van fosfaat en stikstof naar het milieu, het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en daarmee het bedrijfsrendement.” Het (beter) sluiten van kringlopen, dat is het doel van Vruchtbare Kringloop Noord Nederland. “Dat raakt vrijwel alle aspecten van de bedrijfsvoering: veevoeding, bemesting, bodembeheer en gewasteelt.”

Inschrijven
Het is voor het eerst dat veehouders in Noord Nederland de kans krijgen zich gezamenlijk in te zetten op het gebied van kringlooplandbouw en duurzaam water- en bodembeheer en daarbij samenwerken met kennispartijen. Samen met deskundigen wordt in het eerste jaar vooral ingezet op het in studiegroepverband leren werken met de Kringloopwijzer als management instrument. In een later stadium worden verdiepingsbijeenkomsten gehouden en pilots, demo’s en praktijkexperimenten georganiseerd.
In het project werken LTO Noord, de provincies Friesland, Groningen en Drenthe, Agrifirm, ForFarmers, Wetterskip, Vitens, WUR, Countus en DLV samen met de deelnemende agrarische ondernemers in Groningen, Friesland en Drenthe.

Kosten en aanmelden
De kosten voor deelname bedragen €250,- excl. BTW per bedrijf per jaar. Daarmee neemt u deel aan de meest innovatieve en duurzame ontwikkeling van Noord-Nederland op dit moment!
U kunt zich aanmelden als individu of met de hele studiegroep. Aanmelden doet u eenvoudig via het aanmeldingsformulier op de website.
Inschrijven voor het eerste jaar kan nog via www.vruchtbarekringloopnoordnederland.nl/aanmelden.