Versterking toekomstbestendige Drentse melkveehouderij

 

Provincie Drenthe stelt een subsidie van 43.000 euro beschikbaar om het project Vruchtbare Kringloop in Drenthe komend jaar een vervolg te geven. Vruchtbare Kringloop stimuleert ondernemers te werken aan een duurzame en economische groei van hun agrarisch bedrijf en daarmee aan een toekomstbestendige melkveesector.

 

Het project Vruchtbare Kringloop richt zich op het duurzaam ontwikkelen van een vitaal platteland in deze regio. Op het gebied van mineralenverlies, behoud van de bodemvruchtbaarheid, verminderen van de milieubelasting en het vergroten van de biodiversiteit hebben de deelnemers het afgelopen jaar middels studiegroepen al veel kennis ontwikkeld. Daarmee hebben deelnemers stappen gezet richting een duurzame en economische groei van hun agrarisch bedrijf, maar ook richting een toekomstbestendige melkveehouderij. Drentse deelnemer van Vruchtbare Kringloop Arend Steenbergen wil met zijn deelname mineralen efficiënter benutten: “We komen meerdere keren per jaar samen in studiegroepen. We leren van elkaar en streven grotendeels hetzelfde doel na, namelijk de stikstof en fosfaat optimaal benutten. Komend jaar wil ik aan de slag met het verbeteren van de weidegang.”

Kringlooplandbouw
Verlengen van het project biedt een uitgelezen kans aan Drentse melkveehouders om zich in studiegroepen te verdiepen in het bodemleven, de relatie tussen de bodem en het klimaat en het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. Zodoende krijgen Drentse melkveehouders handvatten om in de komende jaren de gewenste grondgebondenheid te realiseren. LTO Noord, Agrifirm, ForFarmers, Countus en Wageningen Livestock Research hebben de ambitie om met dit project een katalysator te zijn voor het opschalen van kringlooplandbouw.

Enthousiasme
Henk Jumelet: “Het enthousiasme waarmee de eerste 70 Drentse melkveehouders zich hebben ingezet om te verduurzamen waarderen wij enorm. We vinden het van belang dat melkveehouders bewust worden van hun handelen en mogelijkheden aangereikt krijgen om het anders aan te pakken. Tijdens dit project krijgen boeren de kans om eens bij andere boerenbedrijven te kijken hoe het gaat en daar leer je natuurlijk veel van. Het project behandelt veel aspecten van de bedrijfsvoering en sluit daarom goed aan bij de praktijk.”

 

Stappen vooruit
Jan Bloemerts, regiobestuurder LTO Noord: “Vruchtbare Kringloop is een mooie kans voor alle melkveehouders om aan de slag te gaan met een betere bodembenutting en het sluiten van kringlopen. Mooi om te zien dat bij de deelnemers die afgelopen jaar meededen veel energie en bereidheid is om zaken op te pakken en uit te proberen. Dankzij nieuwe kennis en het delen van ervaringen zetten we stappen vooruit. Dat is goed voor het bedrijf en het milieu!”